Zelená úsporám

Pokud hledáte spolehlivou firmu a skutečné odborníky na zateplení Vašeho domu, obraťte se na nás a získejte své úspory nazpět!

V roce 2017 mohou majitelé rodinných domů opětovně žádat o dotace na zateplení jejich domů a to až do výše 50 % nákladů! V této třetí výzvě lze taky navíc nově žádat o dotace na nevyužívané veřejné budovy, u kterých není možné prokázat jejich reálnou spotřebu energie v minulém období či je podpořit v jiných dotačních programech.

V rámci čerpání dotace Zelená úsporám tak můžete obdržet nejen finanční podporu na zateplení vašeho domu, ale také na výměnu jeho oken a dveří, a to dle dosažené energetické úspory a na základě celkových způsobilých nákladů na provedení daných opatření, které jsou definovány v podmínkách programu Zelená úsporám.

A kolik můžete vhodným zateplením získat nazpět?

Pro základní zateplení domu, které sníží energetickou náročnost domu až o 40 procent, mohou být dotace až ve výši 25 % nákladů.

V případě, že se rozhodnete také pro zateplení sklepních prostor, můžete dosáhnout snížení energetické náročnosti domu až o 50 % a tím získat dotace až do výše 35 % celkových nákladů. Prokážete – li snížení energetické náročnosti domu až o 60 %, může být návratnost nákladů na jeho zateplení až ve výši 50 % nákladů.

Proto čím lépe svůj dům zateplíte, tím větší dostanete státní podporu! Navíc nově v rámci těchto opatření je také realizace průkazu energetické náročnosti budovy čili získání energetického štítku.

Jak získat státní podporu krok za krokem?

Nejdůležitější je se seznámit s veškerými podmínkami programu Nová zelená úsporám, které naleznete na stránkách Novazelenausporam.cz, proto doporučujeme vyhrazení trochu více času, aby jste byli v obraze nic Vám eventuálně neuniklo.

Pokud už jste dostatečně nastudovali podmínky programu Nová zelená úsporám, lze přejít k samotnému procesu získání dotací na zateplení Vašeho domu.

Jelikož se žádosti o dotaci přijímají pouze elektronicky, interaktivní formulář žádosti tak naleznete na webových stránkách Novazelenausporam.cz, kde lze podat žádost na úvodní stránce programu. Pokud však nevlastníte elektronické zařízení pro samostatné podání žádosti o podporu, lze využít některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „KP fondu“), kde bude podání Vaši žádosti umožněno.

Je nutné však zajistit následující náležitosti, které Vám umožní hladký průběh zpracování dotace na požadované zateplení.

Nechte si zpracovat odborný posudek

Jedna ze splnění podmínek pro zařazení do programu je nutnost doložení odborného posudku, který je zpracován oprávněnou osobou. Patřičný dokument si žádá projektanta stavby či energetického specialistu a skládá se z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.

Veškeré stavební úpravy řešte s příslušným stavebním úřadem

Každý váš stavební záměr projednejte s příslušným stavebním úřadem a když je to nutné, upravte odborný posudek, ale vždycky v součinnosti s jeho zpracovatelem.

Pokud odborný posudek zpracuje energetický specialista...

...bude vaší nezbytnou přílohou žádosti o podporu řádně vyplněný krycí list technických parametrů, který musí být podepsán nejen vámi, ale i zpracovatelem energetického hodnocení. Tento dokument zahrnuje soupis veškerých sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření.

Nyní můžete přistoupit k podaní elektronické žádosti o podporu

Na stránkách programu Novazelenausporam.cz se vám po kliknutí na ikonku Podat žádost objeví nejprve registrační formulář, který vás požádá o založení uživatelského účtu.

V registračním formuláři, je třeba vyplnit vaši emailovou adresu, skrze kterou bude probíhat vaše komunikace s fondem, dále své jméno a příjmení a dobře zapamatovatelné heslo pro přístup do vašeho uživatelského účtu.

K dokončení registrace musíte použít verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na emailový kontakt, který jste uvedli v registračním formuláři. Údaje vyplněné při registraci (tzn. e - mail a heslo) vám budou sloužit k opětovnému přihlášení do webového rozhraní informačního systému programu, prostřednictvím kterého se žádosti podávají.

Důležité je, aby jste při vyplňování formuláře žádosti o podporu měli k dispozici Krycí list technických parametrů, jelikož určité údaje v něm obsažené budete při vyplňování žádosti potřebovat.

Odesláním formuláře provedete elektronické zařazení do evidence žádostí, kde je přiděleno žádosti unikátní číslo. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané výzvě. Proto v případě jejich vyčerpání nemusí systém umožnit žádost elektronicky podat. Přesto však tato elektronická evidence žádosti současně slouží jako rezervace.

Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému programu Nová zelená úsporám, je nutné vygenerovaný formulář žádosti vytisknout a vlastnoručně podepsat. Společně s dalšími přílohami je nutné ho doručit , ať už osobně nebo doporučeně poštou, na některé z KP fondu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne elektronické evidence žádosti. Zásilka musí být viditelně označena „NZÚ – Žádost o podporu“ včetně unikátního čísla žádosti.

Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti, avšak připadá- li konec této lhůty mimo pracovní dny nebo svátek, je za poslední den lhůty brán nejbližší následující pracovní den.

Kontrola Vaši žádosti ze strany fondu

Vaše žádost bude společně s poskytnutými dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti zpravidla do 3 týdnů.

Následně se přistupuje k specifické kontrole, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti, která trvá také zpravidla 3 týdny, avšak fond může oba kroky kontroly sloučit do jedné, jsou-li žádost a dodané podklady k žádosti dostatečné.

V případě nedostatků vás fond vyzve písemně (emailem) k jejich odstranění a bude vám poskytnuta přiměřená lhůta.

V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebude moci dodržet, lze jednoduše písemně požádat o její prodloužení. Neodstraníte-li však nedostatky v určené lhůtě, bude další zpracování vaší žádosti ukončeno a podpora nebude poskytnuta.

V případě akceptace vaší žádosti je nutná registrace akce

Fond vás bude písemně informovat o akceptaci vaší žádosti a to formou akceptačního dopisu, který bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba dotační opatření zrealizovat a doložit písemnosti nutné pro vydání Registrace akce a následného Rozhodnutí o poskytnutí dotace popř. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.

U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti (popřípadě do 3 týdnů, probíhá-li formální a specifická kontrola současně).

Nezbytné zajištění odborného technického dozoru

Zajištění odborného technického dozoru je v souladu s podmínkami programu je vaší povinností.

Výběr konkrétních materiálů, výrobků a jejich dodavatelů a realizace daných opatření

Při uskutečňovaní úsporných opatření je vaší povinností prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením příslušných dokumentů.

Dané lhůty pro splnění podmínek dotace se pohybují v rozmezí 9 až 18 měsíců od akceptace žádosti a jsou rozděleny pro různě stanovené oblasti podpory.

Dokončení realizace

Samotné dokončení realizace dotovaných opatření je nutné prokázat předložením souvisejících dokumentů, a to nejpozději do konce lhůty stanové v akceptačním dopise. Následně bude fondem provedena kontrola, která odhalí případné nedostatky a vyzve vás písemně k jejich odstranění včetně poskytnutí konečného termínu k nápravě. Lze opětovně požádat o prodloužení této lhůty, avšak nebudou – li odstraněny zmíněné nedostatky ve stanovené termínu, bude další zpracování vaší žádosti o dotaci ukončeno. Finální vyhodnocení žádosti trvá obvykle 3 týdny od akceptace žádosti, nejsou-li zjištěny žádné závady.

Zápis akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Po vyhodnocení fondu Vaší žádosti i její realizace veškerých opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána tzv. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“). Tento dokument vám bude zaslán poštou.

Pokud je žadatelem o podporu organizační složka státu vydává se dokument tzv. Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Registrace a stanovení výdajů“).

Současně vám bude také zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musíte potvrdit vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele). Jedná se o váš souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů včetně stanovených podmínek programu, za kterých je podpora poskytována. Tento podepsaný formulář musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP fondu, avšak pokud tak neučiníte bude to považováno za porušení podmínek programu.

Vyplácení dotace na váš bankovní účet

Získaná dotace je vždy vyplacena na bankovní účet, který byl uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí, popř. Registrace a stanovení výdajů.

Tudíž žádosti podané po realizaci podporovaných opatření, a u kterých nebudou zjištěny žádné závady, mohou očekávat vyplacení dotace přibližně do 9 týdnů od samotné podání žádosti.

Závěrečné zhodnocení akce

Přistupuje se k němu po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů a výplatě samotné dotace. Jedná se o informativní dokument, který bývá zasílán emailem, nebo na vyžádání v listinné podobě.

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou* a zpracováním protokolu čí výběrem vhodného izolantu.

*Měření termokamerou je zdarma v případě závazné objednávky či realizované zakázky. V případě zájmu pouze o službu „měření termokamerou“ je realizace zpoplatněna.